standard-title AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informem que el lloc web https://botiga.museudelferrocarril.org (La Botiga de Museu) és propietat del Museu del Ferrocarril de Catalunya (en endavant, el Museu), entitat dependent de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP (en endavant, la Fundació), fundació de el sector públic estatal constituïda el 20 de febrer de 1985, C.I.F. G-78043700, inscrita el 14 de maig de 1985 amb el núm 146 en el Registre del Protectorat de Fundacions del Ministeri de Cultura (BOE de l’09-07-85) i amb domicili social a Madrid, C / Santa Isabel 44-28012 (Espanya).

Contacte:
Museu de l’Ferrocarril de Catalunya
Pl. Eduard Maristany, s/n, 08800
Vilanova i la Geltrú
Tel. +34 938 158 491
museu@museudelferrocarril.org

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents clàusules tenen per objecte regular les condicions generals per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web i la compra o adquisició de productes a través del mateix. La simple i mera utilització de la pàgina web atorga la condició d’usuari de la mateixa, ja sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en el present text. Si l’usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web.

Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La Fundació es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment la Fundació pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements o l’accés als mateixos.

Accés d’usuaris

L’accés, la navegació i ús del lloc web, confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel mateix, totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Fer ús de la mateixa únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
  • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, serà anul·lada i s’informarà, si escau, a les autoritats pertinents.
  • Facilitar dades de contacte veraces i lícits.

Productes

Totes les comandes de compra rebudes pel Museu a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa justificada o de força major afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, el Museu es compromet a contactar amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte de preu.

Tots els productes són nous i van presentats en el seu embalatge o precinte original.

Procediment de compra

LEls usuaris poden comprar al lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de La Botiga del Museu, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra.

Per formalitzar les comandes, l’usuari haurà d’estar registrat com a client en el sistema. A l’entrar, serà conduït a una pàgina des de la qual haurà de facilitar tota la informació necessària per al registre, en cas que es tracti de la seva primera comanda, o per identificar-se al sistema, si ja és titular d’un compte.

La informació requerida amb caràcter obligatori per a realitzar la seva comanda consistirà en: nom i cognoms, adreça de facturació i/o enviament, correu electrònic, telèfon de contacte i, cas d’usuaris registrats, nom d’usuari i contrasenya. Amb caràcter opcional se li poden requerir altres dades com la denominació social per a l’emissió, si s’escau, de les corresponents factures.

Un cop realitzada una comanda, l’usuari rebrà un correu electrònic informatiu amb les dades essencials de l’operació confirmant la recepció de la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació de servei.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que realitzin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de la Fundació per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen a els usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web.

Menors d’edat

No venem productes a menors d’edat. Les comandes hauran de ser realitzades per adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els serveis del lloc web sota la supervisió d’un pare o un tutor.

Preus i formes de pagament

Els preus exhibits en el lloc web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui un règim diferent.

Les despeses d’enviament no es troben incloses en el preu final de la comanda, havent-se d’afegir l’import d’aquest servei addicional en cada enviament.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i PayPal.

El lloc web utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’usuari durant les transaccions. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, el Museu no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’usuari , sent nul·la i sense efecte la relació contractual inicial establerta, com a clàusula resolutiva explícita.

Una vegada que el Museu rebi l’ordre de compra per part de l’usuari a través de la pàgina web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establerts.

Si el mitjà de pagament és Paypal el càrrec es farà en el moment en que el lloc web enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i / o serveis a l’usuari.

Lliurament

Els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, la Fundació no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà, mitjançant el Museu, amb l’usuari per informar-lo de aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de l’preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzaran en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixarà un avís explicant on es troba la comanda i el tràmit a seguir per l’usuari perquè li pugui ser lliurat de nou.

En el cas que transcorrin 30 dies des que la comanda de l’usuari estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a la Fundació, s’entendrà que l’usuari vol desistir del contracte i aquest últim es considerarà resolt. Com a conseqüència, tots els pagaments rebuts de l’usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es consideri resolt el contracte.

No obstant, l’usuari ha de tenir present que el transport generat per la resolució del contracte podrà tenir un cost addicional repercutible el mateix.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l’usuari o un tercer indicat pel mateix adquireixi la possessió material dels productes o es beneficiï de l’servei, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

La Fundació actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada de l’transport el producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza dels danys i perjudicis provinents d’un mal funcionament de l’transport, per causes alienes a la Fundació.

Dret de Desistiment

L’usuari, en tant que consumidor que realitza una compra al lloc web, té dret a desistir d’aquesta compra en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en que l’usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia en què l’usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componen una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’usuari ha de notificar la seva decisió a la Fundació a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web, expressant de forma clara i inequívoca la seva intenció de desistir del contracte de compra.

En cas de desistiment, la Fundació reemborsarà a l’usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què la Fundació sigui informada la decisió de desistir per part de l’usuari.

El reemborsament es farà mitjançant el mateix mètode de pagament emprat per realitzar la transacció inicial de compra i no generarà cap cost addicional a l’usuari. No obstant això, la Fundació podrà retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L’usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si no es compleixen els requisits aquí establerts. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per mantenir o establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura de l’embalatge de la mateixa, tampoc de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què se li van lliurar a l’usuari o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’han de tornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

En aquells casos en què l’usuari consideri que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, s’ha de posar en contacte amb la Fundació, a través del Museu, immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte disponibles a l’efecte.

L’usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució de la mateixa.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari va utilitzar per a realitzar el pagament de la compra.

En tot cas, es donarà compliment sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment atribuïts a l’usuari, en la seva condició de consumidor.

III. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els signes, logotips, icones, marques i altres drets de propietat industrial i intel·lectual existents en el lloc web són propietat de l’entitat i/o, si s’escau, de tercers llicenciants dels mateixos, de manera que queden reservats tots els drets de forma exclusiva per als seus propietaris legals. En conseqüència, queda prohibida qualsevol utilització, manipulació o ús no autoritzat dels mateixos. La Fundació es reserva el dret a exercitar les accions legals corresponents.

D’altra banda, la Fundació informa als compradors dels seus productes que, amb la seva adquisició, adquireixen la propietat del suport físic dels productes, no els drets de propietat industrial o intel·lectual corresponents. La compra d’aquests productes no suposa o comporta llicències o autoritzacions per a servir-se dels dissenys, imatges reproduïdes, signes oficials incorporades i altres integrants dels productes o pertanyents a l’entitat o a altres institucions espanyoles o no.

IV. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’usuari accepta que la major part de les comunicacions amb la Fundació, a través del Museu, siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que la Fundació, a través del Museu, envieu de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb la Fundació, a través del Museu, a través de les dades de contacte que preveu el lloc web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, la Fundació, a través del Museu, pot contactar i/o notificar a l’usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

V. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a la Fundació, a través del Museu, les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, La Fundació, a través del Museu, disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre la Fundació i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Fundació es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del web i dels seus continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’usuari i la Fundació, a través del Museu, es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de Madrid capital que corresponguin conforme a dret, renunciant a qualsevol altre fur si el tinguessin.